ניהול השגרה

6

אבחון עומק – אמון בשותפות

בסיס כל שותפות מושתת על יחסי אמון, לצד הצורך להגדיר את המשימה ופעולות הנגזרות ממנה, נדרש לבסס יחסים המקדמים עבודה משותפת סינרגטית, ואיכותית.

ניהול היחסים הינו אתגר העומד לפתחו של מוביל השותפות (פורמאלי, ובלתי פורמאלי), ככל שיגדל האמון בקרב השותפים, כך תגדל רמת המחויבות למשימה ולחבריה. בניית אמון או פגיעה בו חלים מהרגע שהוחלט לצאת לשותפות ועד סיומה, לכך נדרשים משאבי זמן ומיומנויות הן למובילי השותפות והן לחבריה.

 

כיצד נדע שאמון נוכח? סמנו אם קיים בשותפות

השותפים נותנים זה לזה ליהנות מהספק לפני שמסיקים מסקנות שליליות
בטוחים שכוונות העמיתים הן טובות
מוכנים להודות בשגיאות וכישלונות
מוכנים להיעזר במיומנויות וניסיון של אחרים
מקצים את מירב הזמן והמשאבים לעניין עצמו ולא לפוליטיקה
מתנצלים ומקבלים התנצלות של אחרים ללא היסוס
מוכנים להתחייב ליעדים ומשימות
מקדמים רעיונות חדשים
משתתפים בפעולות השותפות

כיצד נדע שאי אמון נוכח? סמנו אם קיים בשותפות

השותפים חוששים לנהל שיח גלוי
מקיימים שיח קונפליקטואלי סמוי
נמנעים מלהתחייב ליעדי השותפות ולחבריה
חלק מהשותפים נוטשים פעולות השותפות, נטישה גלויה או נטישה פנימית
מתנהגים בחשדנות
מייחסים כוונות זדוניות לאחר
אינם חושפים מידע או מקורות אשר יכולים לקדם השותפות
מקיימים שיח לעומתי - הם ואנחנו
רעיונות חדשים נדחים

הסבר אפשרי - סיבות לאי אמון

•     תחילת הכרות - תחילתו של קשר בין השותפים , או כניסה של שותף חדש מעוררים חשדנות וחשיבה על "ניהול סיכונים".

•     ניסיון קודם - ניסיון עבר של יחסים מורכבים או לא מוצלחים בין השותפים.

•     תרבות ארגונית - שותפים החברים בארגון שאינו מקדם תרבות של שותפות.

•     העדר דיסקרטיות - השותפים אינם מרגישים במרחב בטוח, חוששים להפגין חולשה או לנקוט עמדה שאינה שגרתית.

•     תחרות - שותפים המתחרים על אותו משאב, או בעלי אינטרסים מנוגדים.

•     נרטיבים ועמדות כלפי האחר - תפיסות מורכבות כלפי הסקטורים האחרים/ השותפים האחרים וכלפי עצמי.

•     העדר חלוקת תפקידים, יעדים והסדרים ברורים - מטרות לא מוגדרות, העדר תכנית עבודה ודרכי פעולה עלולים ליצור חוסר בהירות וחוסר שקיפות.

 

כלים נוספים בשלב זה